Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Informatie over de energietransitie (Datum: 30-10-2020)

 

Wat kunt u zelf

Het klimaat verandert en daar hebben we allemaal mee te maken. We kunnen allemaal meehelpen om deze klimaatverandering te vertragen. Dit kan op verschillende manieren. U kunt denken aan energiezuinige lampen en energiezuinige apparatuur, maar ook door zonnepanelen te nemen of uw huis extra te isoleren. Deze zaken leveren u ook een financieel  voordeel op en vaak heeft u recht op subsidie. Wilt u meer informatie over deze subsidie. Klik eens op onderstaande link: Informatie over subsidie. Informatie wat u zelf kunt doen vindt u terug op de site van energieneutraal.

 

Naast deze mogelijkheden, waarmee u zelf een bijdrage kunt leveren, speelt dit ook op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau.

 

Energietransitie in de gemeente Waalwijk

Wat Waalwijk op dit niveau doet, is terug te lezen op de website van de gemeente Waalwijk:

Waalwijk gaat over op duurzame energie  Zo is er de mogelijkheid geweest om te reageren op de concept kader-nota van de gemeente Waalwijk. Dit is door het platform Waspik ook gedaan. Moeilijke zaken om dit voor Waspik te doen. Wij weten niet hoe de inwoners over deze materie denken. Probeer daarom ook zelf te reageren wanneer u in de gelegenheid bent.

 

Energietransitie op regionaal niveau

Wat er gebeurt op regionaal niveau kunt u teruglezen op de site: regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Ook kunt u zich via deze website opgeven voor informatie- en discussie avonden.

 

Inwoners in Hart van Brabant krijgen de gelegenheid om via een online vragenlijst hun mening te geven over de energietransitie in de regio en aanpassingen van de omgeving aan klimaatverandering. De plannen die daarvoor zijn gemaakt, staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

 

Platform Waspik vergadering van 10 november a.s.  gaat NIET door   (Datum: 27-10-2020)

Vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het corona virus wordt de vergadering van 10 november 2020 van het Platform Waspik afgelast.

 

De nieuwe vergaderdata zijn bekend gemaakt op de website, maar zijn onder voorbehoud.

Jaarlijkse Natuurwerkdag gaat NIET door   (Datum: 21-10-2020)

 

De jaarlijkse Natuurwerkdag die door de werkgroep Natuur en Milieu van het Platform Waspik wordt georganiseerd gaat dit jaar helaas NIET door. Vanwege kans op besmetting door het corona-virus vindt de werkgroep het niet verantwoord om deze activiteit doorgang te laten vinden. Ondanks het feit dat we “buiten” bezig zijn, is de kans aanwezig dat de vrijwilligers toch te dicht bij elkaar komen te staan met mogelijke besmetting tot gevolg.

Volgend jaar weer een nieuwe kans!

Fotowedstrijd "Mooiste kern van Brabant" van start   (Datum: 14-10-2020)

 

Veel inwoners in Brabant vinden hun dorp enigszins gevoed door een vorm van gepast chauvinisme "de mooiste kern van Brabant". En met recht natuurlijk want waarom zou je niet trots zijn op je eigen dorp. En om die woorden kracht bij te kunnen zetten, start vanaf heden de fotowedstrijd "mooiste kern van Brabant"onder de dorpsraden en inwoners uit de kernen van Brabant. De stichting Kleine Kernen roept de bewoners op om de mooiste foto's van hun dorp in te zenden. Uit de inzendingen zal een deskundige jury de mooiste foto's gaan kiezen. De foto's van de 12 mooiste kernen worden verwerkt in een kalender die voor het jaar 2021 zal worden uitgegeven. En wie wil zijn of haar dorp nou niet op zo'n kalender hebben staan?

 

Wat moet je doen?!

Heel mooi natuurlijk en zeker een reden om aan de fotowedstrijd mee te doen.

Stuur je mooiste foto (foto's) naar de redactie. Onderwerpen voor mooie foto's zouden kunnen zijn: natuur, zorg, dorpsgezichten, leefbaarheid, voorzieningen, woningbouw. Eigen invulling van het beeld is uiteraard ook prima.

De foto's kunnen worden aangeleverd via het e-mailadres info@kleinekernen.nl . Je kunt foto's voor de wedstrijd inzenden tot en met dinsdag 17 november. Bij de foto's in het kort aangeven:

- Wat staat er op de foto?

- Door wie is de foto gemaakt?

Foto's dienen rechtenvrij te zijn. Eventuele personen op de foto moeten hebben ingestemd het gebruik hiervan voor de foto. Door foto's op te sturen geef je toestemming om deze te mogen delen. Veel plezier bij het foto's maken of het thuis verwerken van de gemaakte foto's van uw kern!!

 

50 km-lint in Raamsdonk en Waspik  (Datum: 10-10-2020)

 

Brief aan de bewoners van het 50 km-lint in Raamsdonk en Waspik

 

Beste medebewoners,

 

Op 26 augustus jl. heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de verbreding van de A27 tussen Hooipolder en Houten. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden bij Hooipolder in 2022 en duren die tot in 2026.

 

De belangrijkste veranderingen bij Hooipolder

Zoals al vaak in de krant heeft gestaan, verandert er nogal wat bij knooppunt Hooipolder. De belangrijkste verandering is dat de op- en afritten bij de watertoren en bij de Triangel op de A59 (nummer 34) verdwijnen. Het verkeer van en naar Raamsdonksveer moet de op-/afrit Oosterhout (nummer 33) gaan nemen, via een nieuwe verbindingsweg naar de rotonde bij de Kloosterhoeve. Verder komen er een boog voor het verkeer vanuit Zonzeel richting Utrecht en enkele vrije rechtsaffers (onder andere op de A59 voor het verkeer vanuit Waalwijk naar Utrecht).

 

De gevolgen voor ons 50 km-lint

Dit gaat grote gevolgen hebben voor de verkeerssituatie in ons 50 km-lint: Heemraadsingel, Schansstraat en Luiten Ambachtstraat in Raamsdonk, Benedenkerkstraat, Kerkstraat, Raadhuisstraat, 't Vaartje (deels) en Schoutstraat in Waspik (deels al 30 km). In de eerste plaats zullen we regelmatig meer verkeer krijgen tijdens de werkzaamheden aan de A27 en Hooipolder. In de tweede plaats gaat er door het vervallen van de op- en afritten bij de watertoren en de Triangel veel meer verkeer tussen Waspik en Raamsdonksveer (v.v.) binnendoor rijden, met name door ons lint.

 

En we hebben nu al te veel verkeer door ons 50 km-lint. Vóór de coronamaatregelen reden er op werkdagen circa 4000 motorvoertuigen (per etmaal). Dat verkeer veroorzaakt veel overlast. Allereerst is er de herrie van de autobanden op de harde straatklinkers en de fietsstroken en van de zware motoren van het vracht- en landbouwverkeer. Daarnaast veroorzaakt het zware verkeer forse trillingen. De herrie en trillingen leiden tot verstoring van de nachtrust en beïnvloeding van het leefklimaat. Het verkeer brengt ook veel fijnstof in de straat. En last but not least: er zijn veel gevaarlijke situaties met name door de drukte en de vaak te hoge snelheid. Die overlast gaat in de toekomst dus toenemen, als er geen maatregelen genomen worden.

 

Gemeenten willen maatregelen nemen

Volgens de richtlijnen van het overheidsprogramma 'Duurzaam Veilig' is ons 50 km-lint niet geschikt voor de huidige en zeker niet voor de toekomstige hoeveelheid verkeer: het is dicht bebouwd met woningen, er zijn veel erftoegangen, de rijbaan is vooral in Raamsdonk smal, veel huizen staan op of vlakbij de rand van de weg, er zijn geen aparte voorzieningen voor fietsers en voetgangers, er staan auto's geparkeerd op of vlak langs de weg en er zijn onoverzichtelijke en krappe bochten.

 

De gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk zijn samen met vertegenwoordigers van belangengroepen en adviesbureau Arcadis bezig met plannen om de verkeersoverlast in ons lint te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten, volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Er wordt met name gedacht aan de volgende maatregelen: creëren van een alternatieve route tussen Waspik en Raamsdonksveer buiten de kernen van Raamsdonk en Waspik om (via de Oudestraat en de Achterste Dijk), verlagen van de maximumsnelheid in ons lint van 50 naar 30 km/uur, herbestraten van ons lint met geluidarme klinkers en ontmoedigen van het verkeer door ons lint door verkeersbelemmerende voorzieningen (zoals versmallingen, asverschuivingen en plateaus). Dat alles moet in ons lint leiden tot minder verkeer en een lagere snelheid. Uitgangspunt voor het pakket maatregelen is dat zo veel mogelijk verkeer de A59 houdt c.q. neemt. Dit wordt gesteund door de betrokken belangengroepen. Natuurlijk hebben die plannen gevolgen voor veel inwoners van Raamsdonk en Waspik, maar wíj krijgen er wel meer woonplezier voor terug. Wie regelmatig door onze provincie rijdt, weet dat 30 km, aangepaste bestrating en belemmerende voorzieningen al in heel veel kernen zijn ingevoerd, veelal fraai vormgegeven.

 

Vervolg

Een aantal bewoners uit het 50 km-lint van Raamsdonk en Waspik streeft al enkele jaren naar vermindering van de verkeersoverlast. We zijn door de beide gemeenten betrokken bij het maken van deze plannen. Dit jaar worden de plannen concreet uitgewerkt, waarna de gemeenteraden erover gaan besluiten. Daarna kan de uitvoering starten. De kosten zijn nog een probleem. De gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk zeggen dat er geen geld voor beschikbaar is. De Provincie Noord-Brabant heeft al wel een subsidie van 5 miljoen euro toegekend (met name bedoeld voor de genoemde alternatieve route). Wij gaan er vanuit dat de uitvoering stapsgewijs zal gebeuren. Wat ons betreft moeten de maatregelen zo veel mogelijk gerealiseerd zijn voordat de werkzaamheden aan knooppunt Hooipolder en de A27 beginnen.

 

Vragen of opmerkingen?

Wij wilden u via deze brief nu toch al op de hoogte stellen van wat er speelt, ook al is het nog niet erg concreet. Als u op dit moment vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u deze via e-mail doorgeven aan onderstaande contactpersonen. Mocht u een 30 km-sticker willen ontvangen om bij uw woning zichtbaar langs het lint te plakken, laat het ons dan ook weten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de betrokken lintbewoners,

 

Jan Henselmans, Luiten Ambachtstraat 4 (lintraamsdonk@gmail.com)

Cees Melis, Schansstraat 26 (actiehooipolder@gmail.com)

Chris Beaart, Benedenkerkstraat 80 (info@platformwaspik.nl)

 

Sociaal Contact Waspik beperkt actief vanwege Corona-virus  (Datum: 15-03-2020)

 

Beste mensen in Waspik,

 

Ook wij als vrijwilligers van Sociaal Contact Waspik nemen onze verantwoordelijkheid en volgen de adviezen van het RIVM.

Voorlopig tot 31 maart zal de koffieclub op woensdagochtend in Den Bolder niet door gaan.

Ook onze bezoeken aan veel mensen in Waspik die alleen / eenzaam zijn zullen wij helaas  moeten beperken.

Wij hebben onze vrijwilligers opgeroepen om zoveel mogelijk telefonisch contact te houden en onze mensen regelmatig te bellen. Even vragen hoe het met ze gaat en of we toch nog iets voor ze kunnen doen zoals een boodschap, even naar de apotheek e.d. Even een praatje met de buitenwereld!

 

Hierbij doen wij ook een oproep aan de mensen in Waspik:

Kijk eens om je heen, veel mensen zijn nu erg alleen. Geen bezoekjes meer van familieleden, kleinkinderen die niet meer langs kunnen komen. Als mede Waspikkers hebben wij toch een verantwoordelijkheid om de ouderen, mensen die alleen zijn, niet alleen te laten!

 

Bel even naar de mensen in de buurt, vraag hoe het met ze gaat en kijk of je iets kunt doen!

 

Veel wijsheid voor iedereen en door een simpel telefoontje kun je veel betekenen voor de ander!

 

Sociaal Contact Waspik,

Marian van den Berg 0618435995

 

 

 

GEZOCHT:

 

Mensen met het hart op de goede plaats die wat tijd vrij willen maken voor mede-Waspikkers!

 

Wij zijn Marian van den Berg en Willemien Smits, coördinatoren van Sociaal Contact Waspik, en in ons vrijwilligerswerk zien wij een steeds maar groeiende groep mensen die zich alleen/eenzaam voelen. En doordat iedereen langer thuis moet en wil blijven wonen, zien we ook steeds meer mensen die afhankelijker worden van anderen om buitenshuis te kunnen komen.

Wie zijn dat dan? Mensen zoals u en wij die door allerlei omstandigheden in de vergetelheid dreigen te raken en dat soms al zijn!

Ook in ons dorpje?

Zijn daar mensen die alleen / eenzaam zijn?

 

Jazeker, óók in Waspik, en wel meer dan u vaak denkt….

Mensen van alle leeftijden, die door omstandigheden die ze niet zelf in de hand hebben in een isolement komen.

Denk aan: scheiding, verlies, financiële omstandigheden, lichamelijke achteruitgang, geestelijke problemen, een partner die ziek is en waardoor je ook zelf de deur haast niet meer uit komt, enz.

Wat doet Sociaal Contact Waspik voor deze mensen?

De mensen komen bij ons via de huisarts, wijkverpleging, apotheek, de kerken, team Wijz van de gemeente, heel soms trekken ze zelf aan de bel.

Een van de coördinatoren  gaat op bezoek en we proberen samen te kijken waar de mensen behoefte aan hebben, dat kan zijn regelmatig een bezoekje van een vrijwilliger om een kopje koffie te drinken, een luisterend oor, een boodschap samen  doen, een stukje wandelen, naar theater  gaan, winkelen, fietsen op de “e bike duo fiets”, 1 keer per week de partner de gelegenheid geven om iets voor zichzelf te doen en de batterij op te laden. Wij hebben ook een koffieclubje opgezet die 1 keer per week bij elkaar komen in Den Bolder, en zijn aan het onderzoeken of we een tweede groepje op kunnen zetten, er is behoefte aan!

Al 2 jaar organiseren wij een kerstdiner op Eerste Kerstdag, jaarlijks maken wij een uitstapje met een groep van zo`n 20 mensen.

Wij proberen een vrijwilliger en activiteiten te zoeken die bij de mensen past.

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de mensen, zijn vaak hun vaste (soms enige!) contact per week.

Maar vrijwilligers zijn ook moeilijk te vinden voor ons! Daarom roepen wij op deze manier uw hulp in.

In de omgeving van ons dorp hoor je altijd dat Waspik zo actief is, dat er zoveel te doen is en dat er hier nog naar elkaar omgekeken wordt!

Laten we dat dan eens zien door ook daadwerkelijk voor elkaar te zorgen!

Wij hebben nog heel veel plannen om de mensen in Waspik weer mee te laten doen als volwaardig lid van de gemeenschap! Maar wij kunnen dat niet alleen en hebben we daarvoor heel hard uw hulp nodig! Wij zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur te vinden in de foyer van Den Bolder.

 

Maar neem ook gerust telefonisch contact met ons op:

Marian van den Berg tel. 06 1843 5995

Mailen kan ook:          pscwaspik@gmail.com

Voedselbos Waspik (Datum: 16-10-2019)

 

Hernieuwde oproep voor sponsoren voor het Voedselbos Waspik. Inmiddels hebben er ongeveer 30 sponsoren  zich gemeld voor de aanplant van het Voedselbos.

Dit is nog lang niet genoeg. Dus draag je “boompje” bij en word sponsor!

 

 

Dit najaar zal een start worden gemaakt met de aanleg van het Voedselbos Waspik. Dit bos zal worden gerealiseerd ten noorden van het Halve Zolenpad op de hoek met de Vrouwkensvaartsestraat. Initiatiefnemer van dit project is Jos van Genugten.

Het Voedselbos moet gaan zorgen voor meer biodiversiteit in het gebied. Er zullen ca. achthonderd fruitbomen en twaalfhonderd struiken geplant worden in verschillende soorten. Dat aangevuld met bomen, bloemen en kruiden moet gaan zorgen voor een weelderige natuur met als bijzondere eigenschap: alles is eetbaar.

Door het gebied wordt een wandelpad aangelegd dat aan beide zijden wordt voorzien van draaihekken zodat alleen voetgangers het gebied kunnen betreden.

Met behulp van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat kan het plan worden gerealiseerd en kunnen grondwerkers dit najaar starten met het bouwrijp maken van het gebied. De inrichting van het Voedselbos Waspik zal mede mogelijk gemaakt worden door inwoners van Waspik.

 

Indien je meer informatie wil dan kun je deze verkrijgen door een mail te sturen aan  voedselboswaspik@gmail.com

Of via het telefoonnummer 06-51509680.

 

Hieronder vind je de link naar de folder met veel informatie over de opzet en aanleg van het Voedselbos alsmede eventuele sponsoring.

 

Klik hier om de folder over het Voedselbos Waspik te openenInitiatiefnemer Jos van Genugten

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 10-11-2018)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 14-03-2018)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 14-02-2016)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Bijgewerkt op: 30-10-2020