Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Bezorger gezocht! (Datum: 15-01-2021)

 

 

Gezocht: bezorger als oproepkracht.

Voor de periode van 1 april tot 1 oktober zijn we op zoek naar een oproepkracht om enkele uren per week voor ons medicijnen bij patiënten thuis te bezorgen. Het betreft vooral het bezorgen op de vrijdagen in de namiddag.

Heeft u belangstelling hiervoor, neemt u dan contact met ons op en vraag naar Ans de Meere.

 

Informatieavond Windenergie (Datum: 04-12-2020)

 

 

Op 19 november j.l. is er een informatieavond geweest over windenergie in het Hart van Brabant.

 

Je kunt de presentatie terug zien op Youtube via de link “De opname van de presentatie”.

 

De presentatie is er ook in een leesbare versie: “De leesbare presentatie”.

 

Verder zijn er nog de “reacties op onze vragen”.

 

 

Dit alles is ook terug te vinden op de website van Regio Hart van Brabant.

Wegwerkzaamheden in Waspik (Datum: 29-11-2020)

 

Er wordt nogal gewerkt aan de wegen in ons dorp. Om jou up-to-date te houden m.b.t. de omleidingen wordt via onze website een link gepresenteerd waar je alle wegwerkzaamheden in de gemeente Waalwijk kunt bekijken.

 

Door op de volgende link te klikken, ga je naar de webpagina van de gemeente: Wegwerkzaamheden in Waalwijk.

 

 

Nieuwe sporthal in Waspik (Datum: 29-11-2020)

 

Volgens de gemeente Waalwijk moet de sporthal in Waspik nodig vervangen worden. Er is een plan voorstel voor de raad opgesteld waaruit blijkt dat er voor ca. € 6.000.000,– moet worden geïnvesteerd voor een nieuwe sporthal.

 

De keuken van het café blijkt te klein alsmede de kleedlokalen. De isolatie van de gevels en het dak laat te wensen over.

 

De gemeenteraad neemt op 17 december een definitief besluit over de nieuw te bouwen sporthal. Getracht wordt om eind 2022 een nieuw hal te hebben geplaatst.

Alleen de locatie is nog onbekend. Een speciale werkgroep gaat zich buigen over de nieuwe plek waar de sporthal moet komen. De inwoners van Waspik worden hierbij nauw betrokken.

 

Wordt vervolgd .....

 

Uitslag Rabo ClubSupport (Datum: 07-11-2020)

 

De uitslag van de Rabo ClubSupport is bekend!

Niemand minder dan Maarten van der Weijden vertelt wat jullie opbrengst is.

 

Bekijk hieronder de video

 

Informatie over de energietransitie (Datum: 30-10-2020)

 

Wat kunt u zelf

Het klimaat verandert en daar hebben we allemaal mee te maken. We kunnen allemaal meehelpen om deze klimaatverandering te vertragen. Dit kan op verschillende manieren. U kunt denken aan energiezuinige lampen en energiezuinige apparatuur, maar ook door zonnepanelen te nemen of uw huis extra te isoleren. Deze zaken leveren u ook een financieel  voordeel op en vaak heeft u recht op subsidie. Wilt u meer informatie over deze subsidie. Klik eens op onderstaande link: Informatie over subsidie. Informatie wat u zelf kunt doen vindt u terug op de site van energieneutraal.

 

Naast deze mogelijkheden, waarmee u zelf een bijdrage kunt leveren, speelt dit ook op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau.

 

Energietransitie in de gemeente Waalwijk

Wat Waalwijk op dit niveau doet, is terug te lezen op de website van de gemeente Waalwijk:

Waalwijk gaat over op duurzame energie  Zo is er de mogelijkheid geweest om te reageren op de concept kader-nota van de gemeente Waalwijk. Dit is door het platform Waspik ook gedaan. Moeilijke zaken om dit voor Waspik te doen. Wij weten niet hoe de inwoners over deze materie denken. Probeer daarom ook zelf te reageren wanneer u in de gelegenheid bent.

 

Energietransitie op regionaal niveau

Wat er gebeurt op regionaal niveau kunt u teruglezen op de site: regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Ook kunt u zich via deze website opgeven voor informatie- en discussie avonden.

 

Inwoners in Hart van Brabant krijgen de gelegenheid om via een online vragenlijst hun mening te geven over de energietransitie in de regio en aanpassingen van de omgeving aan klimaatverandering. De plannen die daarvoor zijn gemaakt, staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

 

50 km-lint in Raamsdonk en Waspik  (Datum: 10-10-2020)

 

Brief aan de bewoners van het 50 km-lint in Raamsdonk en Waspik

 

Beste medebewoners,

 

Op 26 augustus jl. heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de verbreding van de A27 tussen Hooipolder en Houten. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden bij Hooipolder in 2022 en duren die tot in 2026.

 

De belangrijkste veranderingen bij Hooipolder

Zoals al vaak in de krant heeft gestaan, verandert er nogal wat bij knooppunt Hooipolder. De belangrijkste verandering is dat de op- en afritten bij de watertoren en bij de Triangel op de A59 (nummer 34) verdwijnen. Het verkeer van en naar Raamsdonksveer moet de op-/afrit Oosterhout (nummer 33) gaan nemen, via een nieuwe verbindingsweg naar de rotonde bij de Kloosterhoeve. Verder komen er een boog voor het verkeer vanuit Zonzeel richting Utrecht en enkele vrije rechtsaffers (onder andere op de A59 voor het verkeer vanuit Waalwijk naar Utrecht).

 

De gevolgen voor ons 50 km-lint

Dit gaat grote gevolgen hebben voor de verkeerssituatie in ons 50 km-lint: Heemraadsingel, Schansstraat en Luiten Ambachtstraat in Raamsdonk, Benedenkerkstraat, Kerkstraat, Raadhuisstraat, 't Vaartje (deels) en Schoutstraat in Waspik (deels al 30 km). In de eerste plaats zullen we regelmatig meer verkeer krijgen tijdens de werkzaamheden aan de A27 en Hooipolder. In de tweede plaats gaat er door het vervallen van de op- en afritten bij de watertoren en de Triangel veel meer verkeer tussen Waspik en Raamsdonksveer (v.v.) binnendoor rijden, met name door ons lint.

 

En we hebben nu al te veel verkeer door ons 50 km-lint. Vóór de coronamaatregelen reden er op werkdagen circa 4000 motorvoertuigen (per etmaal). Dat verkeer veroorzaakt veel overlast. Allereerst is er de herrie van de autobanden op de harde straatklinkers en de fietsstroken en van de zware motoren van het vracht- en landbouwverkeer. Daarnaast veroorzaakt het zware verkeer forse trillingen. De herrie en trillingen leiden tot verstoring van de nachtrust en beïnvloeding van het leefklimaat. Het verkeer brengt ook veel fijnstof in de straat. En last but not least: er zijn veel gevaarlijke situaties met name door de drukte en de vaak te hoge snelheid. Die overlast gaat in de toekomst dus toenemen, als er geen maatregelen genomen worden.

 

Gemeenten willen maatregelen nemen

Volgens de richtlijnen van het overheidsprogramma 'Duurzaam Veilig' is ons 50 km-lint niet geschikt voor de huidige en zeker niet voor de toekomstige hoeveelheid verkeer: het is dicht bebouwd met woningen, er zijn veel erftoegangen, de rijbaan is vooral in Raamsdonk smal, veel huizen staan op of vlakbij de rand van de weg, er zijn geen aparte voorzieningen voor fietsers en voetgangers, er staan auto's geparkeerd op of vlak langs de weg en er zijn onoverzichtelijke en krappe bochten.

 

De gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk zijn samen met vertegenwoordigers van belangengroepen en adviesbureau Arcadis bezig met plannen om de verkeersoverlast in ons lint te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten, volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Er wordt met name gedacht aan de volgende maatregelen: creëren van een alternatieve route tussen Waspik en Raamsdonksveer buiten de kernen van Raamsdonk en Waspik om (via de Oudestraat en de Achterste Dijk), verlagen van de maximumsnelheid in ons lint van 50 naar 30 km/uur, herbestraten van ons lint met geluidarme klinkers en ontmoedigen van het verkeer door ons lint door verkeersbelemmerende voorzieningen (zoals versmallingen, asverschuivingen en plateaus). Dat alles moet in ons lint leiden tot minder verkeer en een lagere snelheid. Uitgangspunt voor het pakket maatregelen is dat zo veel mogelijk verkeer de A59 houdt c.q. neemt. Dit wordt gesteund door de betrokken belangengroepen. Natuurlijk hebben die plannen gevolgen voor veel inwoners van Raamsdonk en Waspik, maar wíj krijgen er wel meer woonplezier voor terug. Wie regelmatig door onze provincie rijdt, weet dat 30 km, aangepaste bestrating en belemmerende voorzieningen al in heel veel kernen zijn ingevoerd, veelal fraai vormgegeven.

 

Vervolg

Een aantal bewoners uit het 50 km-lint van Raamsdonk en Waspik streeft al enkele jaren naar vermindering van de verkeersoverlast. We zijn door de beide gemeenten betrokken bij het maken van deze plannen. Dit jaar worden de plannen concreet uitgewerkt, waarna de gemeenteraden erover gaan besluiten. Daarna kan de uitvoering starten. De kosten zijn nog een probleem. De gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk zeggen dat er geen geld voor beschikbaar is. De Provincie Noord-Brabant heeft al wel een subsidie van 5 miljoen euro toegekend (met name bedoeld voor de genoemde alternatieve route). Wij gaan er vanuit dat de uitvoering stapsgewijs zal gebeuren. Wat ons betreft moeten de maatregelen zo veel mogelijk gerealiseerd zijn voordat de werkzaamheden aan knooppunt Hooipolder en de A27 beginnen.

 

Vragen of opmerkingen?

Wij wilden u via deze brief nu toch al op de hoogte stellen van wat er speelt, ook al is het nog niet erg concreet. Als u op dit moment vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u deze via e-mail doorgeven aan onderstaande contactpersonen. Mocht u een 30 km-sticker willen ontvangen om bij uw woning zichtbaar langs het lint te plakken, laat het ons dan ook weten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de betrokken lintbewoners,

 

Jan Henselmans, Luiten Ambachtstraat 4 (lintraamsdonk@gmail.com)

Cees Melis, Schansstraat 26 (actiehooipolder@gmail.com)

Chris Beaart, Benedenkerkstraat 80 (info@platformwaspik.nl)

 

 

GEZOCHT:

 

Mensen met het hart op de goede plaats die wat tijd vrij willen maken voor mede-Waspikkers!

 

Wij zijn Marian van den Berg en Willemien Smits, coördinatoren van Sociaal Contact Waspik, en in ons vrijwilligerswerk zien wij een steeds maar groeiende groep mensen die zich alleen/eenzaam voelen. En doordat iedereen langer thuis moet en wil blijven wonen, zien we ook steeds meer mensen die afhankelijker worden van anderen om buitenshuis te kunnen komen.

Wie zijn dat dan? Mensen zoals u en wij die door allerlei omstandigheden in de vergetelheid dreigen te raken en dat soms al zijn!

Ook in ons dorpje?

Zijn daar mensen die alleen / eenzaam zijn?

 

Jazeker, óók in Waspik, en wel meer dan u vaak denkt….

Mensen van alle leeftijden, die door omstandigheden die ze niet zelf in de hand hebben in een isolement komen.

Denk aan: scheiding, verlies, financiële omstandigheden, lichamelijke achteruitgang, geestelijke problemen, een partner die ziek is en waardoor je ook zelf de deur haast niet meer uit komt, enz.

Wat doet Sociaal Contact Waspik voor deze mensen?

De mensen komen bij ons via de huisarts, wijkverpleging, apotheek, de kerken, team Wijz van de gemeente, heel soms trekken ze zelf aan de bel.

Een van de coördinatoren  gaat op bezoek en we proberen samen te kijken waar de mensen behoefte aan hebben, dat kan zijn regelmatig een bezoekje van een vrijwilliger om een kopje koffie te drinken, een luisterend oor, een boodschap samen  doen, een stukje wandelen, naar theater  gaan, winkelen, fietsen op de “e bike duo fiets”, 1 keer per week de partner de gelegenheid geven om iets voor zichzelf te doen en de batterij op te laden. Wij hebben ook een koffieclubje opgezet die 1 keer per week bij elkaar komen in Den Bolder, en zijn aan het onderzoeken of we een tweede groepje op kunnen zetten, er is behoefte aan!

Al 2 jaar organiseren wij een kerstdiner op Eerste Kerstdag, jaarlijks maken wij een uitstapje met een groep van zo`n 20 mensen.

Wij proberen een vrijwilliger en activiteiten te zoeken die bij de mensen past.

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de mensen, zijn vaak hun vaste (soms enige!) contact per week.

Maar vrijwilligers zijn ook moeilijk te vinden voor ons! Daarom roepen wij op deze manier uw hulp in.

In de omgeving van ons dorp hoor je altijd dat Waspik zo actief is, dat er zoveel te doen is en dat er hier nog naar elkaar omgekeken wordt!

Laten we dat dan eens zien door ook daadwerkelijk voor elkaar te zorgen!

Wij hebben nog heel veel plannen om de mensen in Waspik weer mee te laten doen als volwaardig lid van de gemeenschap! Maar wij kunnen dat niet alleen en hebben we daarvoor heel hard uw hulp nodig! Wij zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur te vinden in de foyer van Den Bolder.

 

Maar neem ook gerust telefonisch contact met ons op:

Marian van den Berg tel. 06 1843 5995

Mailen kan ook:          pscwaspik@gmail.com

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 10-11-2018)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 14-03-2018)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 14-02-2016)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Bijgewerkt op: 15-01-2021

 Apotheek Waesbeeck

 

 Wilhelminastraat 4

 5165 TJ Waspik

 0416 - 313777

 

 e-mail: info@serviceapotheekwaesbeeck.nl